Aanmelden als nieuw lid?

Ben je intussen zo enthousiast geworden dat je popelt om je aan te melden als nieuw lid van onze Biljartclub? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op.

Lees ook onze privacy verklaring waarin we hebben beschreven hoe wij zorgvuldig met de verstrekte gegevens omgaan.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt op de algemene ledenvergadering (ALV)  voor een periode van één verenigingsjaar vastgesteld.

Contributie bedragen

  • Gewone leden: € 60,--
  • 65+ leden: € 47,50
  • Jeugdleden: € 30,-
  • Begunstigers (donateurs): € 25,--

Betaling

De betaling van de contributie geschiedt bij vooruitbetaling, bij voorkeur per bank of giro, per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Voorwaarden

Leden kunnen tot drie weken na de aanmeldingsdatum bezwaar bij het bestuur inbrengen tegen het lidmaatschap van het kandidaat-lid.

Indien tegen het voorgenomen lidmaatschap geen bezwaren bij het bestuur worden aangemeld, treedt het lidmaatschap en de financiële verplichtingen in werking op de “datum ingang lidmaatschap” zoals ingevuld op het formulier. Het bestuur zal dit binnen een termijn van vier weken schriftelijk aan het kandidaat-lid bevestigen.

Bij het in werking treden van de datum van het lidmaatschap wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de statuten, het huishoudelijk reglement en overige regelgeving van de vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk gebeuren tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging of van het lid niet kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren.

Aanmeldingsformulier nieuw lid